ارائه گواهي حقوقي
چاپ

شرح خدمت:

یکی از خدماتی که در زمره خدمات اداری از سوی امور بازنشستگان ارائه می شود صدور گواهی حقوق است.

در بعضی موارد بازنشستگان عزیز جهت بهره گیری از همکاریهای ادارات ، نهادها، سازمانهای دولتی و خصوصی و همچنین برای استفاده از تسهیلات بانکها بایستی گواهی امور بازنشستگی مبنی بر بازنشسته بودن و یا تائیدیه معتبر برای اثبات و تعیین مستمری بازنشستگی خود ارائه نماید.

مقررات و شرایط :

1- صدور گواهی حقوق براساس در خواست شخص بازنشسته و صرفاً با مراجعه متقاضی صادر و تحویل میگردد.

2- حضور خود بازنشسته و یا وکیل وی (همراه با وکالتنامه رسمی معتبر) برای دریافت گواهی حقوق الزامی می باشد.

3- متن نامه صرفاً بیانگر عضویت دارنده گواهی در زمره بازنشستگان صنعت نفت و نمایانگر میزان حقوق دریافتی در زمان صدور گواهی می باشد.

4- قبول هرگونه تعهد مالی ضمانت اداری و هر گونه توضیح که موجب تعهد مالی، اداری و حقوقی بوده ممنوع می باشد .
5-حداکثر دو گواهی جهت معرفی به بانک ها و موسسات صادر می گردد.

مدارک لازم :

1- فتوکپی آخرین فیش مستمری

2- کارت شناسائی بازنشستگی

3- ارائه درخواست کتبی مبنی بر نیاز به گواهی حقوق

نحوه اقدام :

1- صدور گواهی حقوق در تهران توسط خدمات اداری امور بازنشستگی و در شهرستانها بعهده نمایندگیهای مربوطه می باشد.

2- متقاضی می تواند با همراه داشتن مدارک لازم در تهران به خدمات اداری امور بازنشستگی و در شهرستانها به دفاتر نمایندگی امور بازنشستگی مراجعه و گواهی حقوق دریافت دارند.

3- واحد های مسوول موظفند با رویت کارت شناسائی و فیش حقوق و احرازهویت و اطلاع از میزان مستمری در همان نوبت مراجعه نسبت به صدور گواهی و تحویل به متقاضی اقدام نمایند.

واحد مجری : خدمات اداری امور بازنشستگی