احتساب سوابق
چاپ
شرح خدمت :

سوابق معتبر برای بازنشستگی کارمندان علاوه بر مدت زمان اشتغال فرد در شرکتهای تابعه صنعت از زمان استخدام رسمی ، موارد دیگر را هم شامل می شود که از جمله آن ها می توان به سوابق خدمتی فرد در دیگر شرکتهای دولتی ، خدمت نظام وظیفه ، دوران اسارت آزادگان عزیز و سوابق خدمتی فرد در شرکتهای غیر دولتی و مرخصی تحصیلی - خدمت در مقابل اشعه - پیمانی – قراردادی – کارگری با رعایت ضوابط مربوطه اشاره نمود .

شایان ذکر است که برای احتساب سوابق غیردولتی میبایست بعد از بازنشستگی اقدام نمود.

برای اطلاع بیشتر در مورد کنترل و محاسبه سوابق به بخش کنترل و محاسبه سوابق شاغلین مراجعه نمایید.

مقررات و شرایط :

1-سنوات خدمتی افراد در شرکت شامل انواع خدمت ( قراردادی، خرید خدمتی و رسمی ) مشمول احتساب سوابق می باشد.

2-بدهی کسور بازنشستگی سهم کارمند در خصوص سوابق کارگری بعهده کارفرما و در خصوص سوابق کارمندی بعهده کارمند می باشد.

3-سنوات خدمتی فرد در شرکت درصورتی که بصورت پیمانکاری بوده باشد ، تحت عنوان سوابق شرکتی قابل احتساب نمی باشد.

4-سوابق خدمتی فرد قبل از پایان هیجده سالگی قابل محاسبه نمی باشد. سوابق اسارت و خدمت نظام در جبهه از شمول این ماده خارج می باشد.

5-سوابق خدمتی فرد در دیگر سازمانهای دولتی ، در صورت ارائه مدارک لازم و احراز دولتی بدون انتقال حق بیمه ذیربط قابل احتساب می باشد.

6-ملاک تشخیص دولتی بودن مراکز خدمتی ، گواهی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

7-احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه ، بعنوان سنوات معتبر خدمتی مستلزم ارائه مدارک و احراز امور بازنشستگی می باشد و دوره های کسر خدمت نظام وظیفه در جبهه قبل از پایان سن هیجده سالگی قابل احتساب می باشد.

8-زمان اسارت آزادگان بموجب گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان به میزان دو برابر در سنوات خدمتی قابل احتساب می باشد. ایام حبس زندانیان سیاسی در رژیم گذشته در صورت ارائه گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان به منزله اسارت تلقی و در شمول این ماده می باشد.

9-ایام اسارت قبل از پایان هجده سالگی قابل محاسبه بوده و کسورات سهم کارمند بابت سنوات اسارت بعهده کارفرما می باشد.

مدارک لازم :

1-کپی مدارک اشتغال در ایام خدمت شرکتی حسب ضرورت و درخواست کارشناس ذیربط

2-کپی (برابر با اصل شده ) کارت پایان خدمت برای متقاضیان احتساب خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ ابتدا و انتها باشد.

3-کپی ( برابر با اصل شده ) گواهی انجام کسر خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ ابتدا و انتها باشد.

4-کپی ( برابر با اصل شده ) صفحه اول شناسنامه

5-کپی ( برابر با اصل شده ) گواهی اسارت صادره از ستاد رسیدگی به امور آزادگان برای متقاضیان احتساب سوابق اسارت

6-کپی ( برابر با اصل شده ) گواهی اشتغال به کار در مراکز دولتی برای افرادی که دارای سوابق خدمت در سایر مراکز دولتی می باشند.

نحوه اقدام :

1-در مورد سوابق غیر دولتی که بعد از بازنشستگی معتبر می گردد، بازنشسته به واحد محاسبه مستمری مراجعه و این واحد پس از انجام عملیات کارشناسی در مورد سابقه مزبور، در صورتی که احتساب این سابقه به نفع بازنشسته باشد بازنشسته را به واحد کنترل و محاسبه سوابق معرفی می نماید تا سوابق وی را معتبر نمایند.

2-در مورد سایر سوابق در صورتی که هنوز معتبر نگردیده باشند، بازنشسته میبایست به واحد کنترل و محاسبه مراجعه و درخواست محاسبه سوابق خویش را نماید.

3-سوابق دولتی غیرشرکتی از طریق استعلام ( فرم استعلام دهگانه) احراز و مورد محاسبه قرار می گیرد.

4-حسب ضرورت استعلام از سازمان نظام وظیفه جهت تعیین سوابق خدمت نظام و ستاد رسیدگی به امور آزادگان جهت تعیین سوابق آزادگان انجام می گیرد.

5-متعاقب انجام بررسیهای لازم و تائید کارشناس ، کنترلهای مجدد توسط سندرسی سوابق انجام و به تصویب می رسد.

6-سوابق محاسبه شده در سیستم جامع تغذیه می گردد.

واحد مجری : واحد کنترل و محاسبه سوابق