معما

معمای چهارشنبه
به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چار شنبه؟
              

معمای مساوی
به جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟
              

معمای گودال
در گودالی به طول ۴/۲متر (چهار و دو دهم) و به عرض ۳/۴متر (سه و چهار دهم) ، چند متر مکعب خاک وجود دارد؟
              

تست آی کیو
اگر بتوانید به رابطه این اعداد پی ببرید می‌توانید ادعا کنید که جزو باهوشترین‌ها هستید، باور نمی‌کنید؟ امتحان کنید!
              

معمای تخم مرغ فروش میلیونر
شخصی تخم مرغ را دانه ای ۷۰۰ ریال خرید و دانه ای ۵۰۰ ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد!
              

معمای رنگ‌ها
با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟
              

معمای حاصلجمع
چگونه می‌شود هشت عدد ۸ را طوری با هم جمع زد که عدد ۱۰۰۰ به دست آید؟
              

معمای قفس و پرنده
شخصی مغازه پرنده فروشی دارد و می‌خواهد پرندگانش را درون قفس جا دهد.