مسیر صفحات
 
داستان واره
ضرب المثل های فارسی، کاربرد و ریشه ا
تفنگ حسن موسی هم نزد
این ضرب المثل را در مورد افرادی به کار می رود که از همه راههای طی کرده نومید شده اند و آخرین تیرترکش آنان نیز به هدف اجابت اصابت نکرده باشد.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد و ریشه ها
شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد
هرگاه مقامی بالاتر فرمانی صادر کند اما مقام زیردست اجرای فرمان را به مصلحت نبیند و از اجرای آن خودداری کند با طنز و کنایه گویند : " شاه بخشد و شیخ علی خان نمی بخشد."
              

درگذشت زن 113 ساله انگلیسی
خانم هوپر ، پیرترین شهروند انگلیسی در سن 113سالگی درگذشت.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد ها و ریشه ها
سد سکندر باش !
هرگاه بخواهند کسی را به مقاومت در مقابل دشمن یا حوادث تشویق و تشجیع کنند ، این ضرب المثل را به کار می برند و به اصطلاح دیگر می گویند " مانند سد سکندر پایداری کن " در داستان ها آمده : اسکندر که در تاریخ به " ذوالقرنین " معروف شده است در بازگشت از ظلمات به شهری سبز و آراسته رسید که در پای کوهی بلند واقع شده بود.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد و ریشه
هم پیاز را خورد و هم چوب را و هم پول را داد
ین ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود که نسنجیده به کارها و اقداماتی دست می زنند که فراتر از توان و کارایی آنان است و چون در ابتدا به جوانب کار توجه نداشته ، باید پی آمدها و تاوان آن را به پردازند.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد و ریشه ها
حاجی ، حاجی مکه
حج در لغت به معنای قصد کاری کردن است اما در دین اسلام به معنای مکه رفتن وزیارت خانه خدا " کعبه " است.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد و ریشه ها
هم از گندم ری افتاد و هم از خرمای بغداد
این ضرب المثل در مورد فرد یا افرادی به کار می رود که حرض و آز و افزون طلبی برروح و روانشان غلبه کرده و با وجودی که منابع مالی به اندازه مکفی در دست دارند و می توانند با اتکا به این منابع یک زندگی آسوده برای خود و حتی بازماندگان خود فراهم سازند باز به علت حرص و طمع در پی افزون طلیی و کسب مال بیشتر است اما نه تنها در این مورد به هدف و مقصود که کسب درآمد و منابع مالی و قدرت بیشتر است ، نخواهد رسید بلکه منابع اولیه را نیز از دست بدهد.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربرد و ریشه ها
قاپ کسی را دزدیدن
این ضرب المثل هنگامی به کار می رود که بخواهند فردی را به هر طریق ممکن تحت تاثیر قراردهند و آنچنان نظرش را به خود جلب کنند که خواسته ها طرف مقابل را برآورده سازد و هرکاری بخواهند انجام دهد و هرحرفی به او بگویند بپذیرد و باوردارد.
              
رویداد های شنیدنی
برنده واقعی
رابرت گنزالس به فینال یا مرحله نهایی مسابقات تنیس رسید و در گیم نهایی آخرین ضربه را زد و طبق نظر داوران بر رقیب خود پیروز شد.
              
ضرب المثل های فارسی ، کاربردها و ریشه ها
از کوره در رفت
این ضرب المثل در مورد افرادی که سخت خشمگین می شوند و حالتی غیرارادی و به دور از عقل و منطق به آنها دست می دهد به کار می رود .