تامین آتیه (بیمه عمر)
چاپ
تامین آتیه (بیمه عمر) کارمندان بازنشسته صنعت نفت
واحـد مجـری : دفـاتر نمـاینـدگـی
زمان مراجعه : ساعات اداری کلیه روزهای هفته
بجز پنجشنبه ،جمعه وایام تعطیل
ارائه درخواست و مشاهده مقررات ودستورالعملهای اداری از طریق سایت
www.bazneshaste.com
www.baznaft.ir

به منظور مساعدت به بازماندگان کارمندان بازنشسته، مقرر گردید از تاریخ ۸۵/۸/۱ کارمندان بازنشسته در ازای کسـر ۰/۸ ٪ ( هشت دهم درصد ) از مستمری، عضو صندوق تامین آتیه گردند تا در صورت فوت، بازماندگان آنان شامل همسر/ همسران و فرزندان و همچنین پدر و مادر (در صورت تحت تکفل بودن) از مزایای بیمه عمر بهره‌مند گردند .

شرایـط عضویت
کلیه کارمندانی که طبق مقررات بازنشستگی صنعت نفت (به غیر ازبازنشستگان معوق) بازنشسته شده/ می‌شوند و از صندوق مستمری دریافت می‌نمایند پس از بازنشستگی نیز از آنان کسور تامین آتیه کسر و به عنوان عضو مشارک شناخته می‌شوند مگر آنکه قبل از بازنشستگی یا سه ماه بعداز پرداخت اولین حق عضویت درخواست انصراف از عضویت خود را کتباً به امور مالی صندوق‌های بازنشستگی اعلام نمایند .
تبصره : این قبیل بازنشستگان در صورت انصراف، مجدداً می‌توانند با واریز یکجای کسور معوقه صندوق تامین آتیه عضو شوند .

تعهدات صندوق تأمین آتیه به بازنشستگان عضو
غرامت فوت حسب دستور العمل مورد اشاره در ابتـدا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ (هشتاد میلیون) ریال بوده که بعدا برابرمفاد مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران افزایش یافت.
لذا تغییرات مبلغ غرامت فوت بر اساس شاخص نرخ تورم و متوسط افزایش مستمری از تاریخ ۸۵/۸/۱ به شرح زیر می‌باشد:
تاریخ فوت از ۸۵/۸/۱ لغایت ۸۸/۷/۳۰ مبلغ غرامت متعلقه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تاریخ فوت از ۸۸/۸/۱ لغایت ۹۱/۱۲/۲۹ مبلغ غرامت متعلقه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تاریخ فوت از ۹۲/۱/۱ لغایت ۹۲/۱۲/۲۹ مبلغ غرامت متعلقه ۸ برابر مستمری با رعایت سقف حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تاریخ فوت از ۹۳/۱/۱ لغایت ۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ غرامت متعلقه ۸ برابر مستمری با رعایت سقف حداکثر ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تاریخ فوت از ۹۴/۱/۱ لغایت ۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ غرامت متعلقه ۸ برابر مستمری با رعایت سقف حداکثر ۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان
وجوه متعلقه به بازماندگان جزو ماترک محسوب نمی گردد و تسهیم آن به بازماندگان بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت فقط به همسر / همسران و فرزندان و همچنین پدر و مادر (در صورت تحت تکفل بودن) صورت می‌گیرد .
تبصره : با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی  مقرر گردید کارمندان بازنشسته عضو با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، کل یا بخشی از وجوه استحقاقی را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند واگذار نمایند .

مراحـل اجـرایی
۱-بازماندگان بازنشسته متوفی که مشمول دریافت غرامت فوت میباشند یا وکیل قانونی آنان می‌توانند با مراجعه به دفتر نمایندگی محل سکونت و ارائه گواهی حصر وراثت وپس ازتکمیل فرم تقاضا وجه متعلقه را دریافت نمایند .
۲-بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری ملزم به مراجعه حضوری نبوده و با مراجعه به دفاتر نمایندگی مربوط و ارائه مدارک فوق الذکر ، وجه تامین آتیه به حساب مستمری آنان واریز خواهد شد .
۳-کلیه بازماندگان واجد شرایط می‌توانند با وکالت به یکی از وراث جهت دریافت تامین آتیه اقدام نمایند .
۴- چنانچه وجه تامین آتیه متعلقه بر اساس اقرار نامه رسمی به اشخاص حقیقی / حقوقی واگذار شده باشد نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نبوده و صرفاً گواهی فوت کفایت می‌کند .