درباره ی ما
درباره ما     
    
 تاریخچه تاسیس صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براساس مقررات بازنشستگی و مقررات پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران مصوب 11/3/1337 تشکیل گردیده است .

موقعیت و موجودیت این صندوق ها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 28/2/1339 و قوانین اساسنامه های بعدی از جمله قانون اساسنامه کنونی مصوب 17/3/1356 به شرح بند م ماده 35 مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است .

اعضای صندوق های مزبور را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند . بنابراین دارایی های آنها اعم از منقول و غیر منقول متعلق به اعضا می باشد .

طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، اداره امور صندوق ها از جمله نگاهداری ، بکارانداختن و بهره برداری از دارایی های آن بر عهده هیأت امنای صندوق ها که همان هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است می باشد . این هیأت در انجام مأموریت فوق چنانکه از نامش پیداست بر طبق قانون در حکم امین است و بر این اساس رعایت صرفه و صلاح منافع اعضای صندوق ها در اداره امور آن از الزامات قانونی است .

تا قبل از تاریخ 29/10/1377 صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نقطه نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیر مجموعه امور اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می گردید و اتخاذ تصمیم در اداره امور آن به طور عام بنحو متمرکز و با تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (هیأت امناء صندوق) به مرحله عمل در می آمد . لیکن در تاریخ 29/10/1377 هیأت امنای صندوق ها به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف مصرح در اساسنامه و تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق ها و مدیریت و هیأت امنا ، مقررات مربوط به اداره صندوق ها را طی مصوبه شماره 1185 تصویب نمود که براساس آن صندوق ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی به شرح ذیل شده است .

1-هیأت امناء (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)

2-هیأت مدیره (رییسه)

3-رییس صندوق

4-بازرس

با توجه به تشکیلات جدید صندوق ها و تفویض اختیارات نسبی از سوی هیأت امنا به هیأت مدیره (رییسه) صندوق ها و نحوه جدید تصمیم گیری در جهت بکارگیری و بهره داری از سرمایه های صندوق ها که در پاره ای از زمینه ها متضمن استقلال نسبی آن است به نظر می رسد بهبود کیفی در راستای عملکرد صندوق ها حاصل آمده است . بدیهی است ادامه این اصلاحات ، بهبود کیفی عملکرد صندوق ها را مستمراً ارتقا خواهد بخشید .
 
درباره ما
 تاریخچه تاسیس صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براساس مقررات بازنشستگی و مقررات پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران مصوب 11/3/1337 تشکیل گردیده است .

موقعیت و موجودیت این صندوق ها در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 28/2/1339 و قوانین اساسنامه های بعدی از جمله قانون اساسنامه کنونی مصوب 17/3/1356 به شرح بند م ماده 35 مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است .

اعضای صندوق های مزبور را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند . بنابراین دارایی های آنها اعم از منقول و غیر منقول متعلق به اعضا می باشد .

طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، اداره امور صندوق ها از جمله نگاهداری ، بکارانداختن و بهره برداری از دارایی های آن بر عهده هیأت امنای صندوق ها که همان هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران است می باشد . این هیأت در انجام مأموریت فوق چنانکه از نامش پیداست بر طبق قانون در حکم امین است و بر این اساس رعایت صرفه و صلاح منافع اعضای صندوق ها در اداره امور آن از الزامات قانونی است .

تا قبل از تاریخ 29/10/1377 صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نقطه نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیر مجموعه امور اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می گردید و اتخاذ تصمیم در اداره امور آن به طور عام بنحو متمرکز و با تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران (هیأت امناء صندوق) به مرحله عمل در می آمد . لیکن در تاریخ 29/10/1377 هیأت امنای صندوق ها به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف مصرح در اساسنامه و تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق ها و مدیریت و هیأت امنا ، مقررات مربوط به اداره صندوق ها را طی مصوبه شماره 1185 تصویب نمود که براساس آن صندوق ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی به شرح ذیل شده است .

1-هیأت امناء (هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)

2-هیأت مدیره (رییسه)

3-رییس صندوق

4-بازرس

با توجه به تشکیلات جدید صندوق ها و تفویض اختیارات نسبی از سوی هیأت امنا به هیأت مدیره (رییسه) صندوق ها و نحوه جدید تصمیم گیری در جهت بکارگیری و بهره داری از سرمایه های صندوق ها که در پاره ای از زمینه ها متضمن استقلال نسبی آن است به نظر می رسد بهبود کیفی در راستای عملکرد صندوق ها حاصل آمده است . بدیهی است ادامه این اصلاحات ، بهبود کیفی عملکرد صندوق ها را مستمراً ارتقا خواهد بخشید .