صدور دفترچه درمانی
چاپ
 صدور دفترچه های درمانی جهت بازنشستگان و مستمری بگیران
 
 به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بازنشستگان و مستمری بگیران ، جهت آنان حسب شرایط و ضوابطی دفترچه های خدمات درمانی توسط واحدهای خدمات درمانی و دفاتر نمایندگی صندوق های بازنشستگی صادر می گردد.

شرایط و ضوابط دریافت کنندگان دفترچه های درمانی :
 
1-کلیه بازنشستگان که از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می دارند (به جز بازنشستگان معوق)
 
2-همسر یا همسران بازنشستگان مرد به اعتبار درج نام آنها در شناسنامه بازنشسته و احراز زوجیت قانونی با بازنشسته
 
3-فرزند اناث بازنشستگان مرد در صورت عدم ازدواج و عدم اشتغال به کار
 
4-فرزندان ذکور بازنشستگان مرد تا سن 22 سالگی مشروط به عدم ازدواج و بالاتر از سن 22 سال در صورتی که در یکی از مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و ازدواج نکرده باشند . حسب شرایط پیش بینی شده می توانند دفترچه درمانی دریافت دارند.
 
5-فرزندان ذکور بازنشستگان مرد که از کارافتادگی کلی و یا موقت آنان مورد تایید کمیسیون عالی پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گیرد.
 
6-پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، نوادگان پسر و دختر بازنشستگان مرد حسب شرایط ویژه ای که در نظر گرفته شده است .
 
7-همسر ، فرزندان ، پدر و مادر بازنشستگان زن حسب شرایط ویژه ای که در نظر گرفته شده است .
 
تبصره : فرزندان بازنشسته زن چنانچه امکان هیچگونه بهره مندی بیمه ای از طریق پدرشان نداشته باشند می توانند حسب ضوابط پیش بینی شده دفترچه درمانی دریافت دارند.
 
8-فرزندان ذکور بازنشستگانی که بعد از سن 22 سالگی در موسسات رسمی آموزش عالی اشتغال به تحصیل نداشته ، ازدواج ننموده و اشتغال به کار نیز نداشته باشند با درخواست کتبی بازنشسته در قبال کسر ماهانه مبلغی به عنوان سهم درمان از حقوق بازنشسته از طرف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دفترچه درمانی صادر می گردد و همانند کارکنان شاغل از امکانات درمانی سازمان استفاده می نمایند.
 
تبصره 1- چنانچه فرزندان ذکور پس از اتمام تحصیل در هر مقطع تحصیلی به خدمت نظام وظیفه اعزام شوند مشمول استفاده از امکانات خدمات درمانی در طول مدت مذکور نخواهند بود . بدیهی است با اتمام دوره سربازی با رعایت ضوابط پیش بینی شده مجددا می توانند از امکانات درمانی استفاده نمایند.
 
تبصره 2 – هرگونه جعل و مخدوش نمودن دفترچه ممنوع بوده و تبعات حقوقی و جبران خسارت مالی ذیربط به عهده بازنشسته می باشد.
 
تبصره 3- استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی منحصر به دارنده واقعی دفترچه بوده و مسئولیت استفاده غیر تبعات حقوقی و تامین خسارت مالی ذیربط به عهده بازنشسته می باشد.
 

نحوه صدور دفترچه درمانی :
 
حسب ضوابط پیش بینی شده کارکنان پس از بازنشستگی و پس از برقراری حقوق می توانند به دفاتر نمایندگی صندوق های بازنشستگی محل اقامت خویش مراجعه و با ارائه مدارک مورد لزوم (اصل شناسنامه ها و کارت ملی ها و ...) و تکمیل فرم عائله مندی دفترچه برای خود و افراد تحت تکفل خود را دریافت دارند.

مدارک لازم جهت صدور دفترچه درمانی :

1-بازنشستگان : ارائه اصل کارت شناسایی و یا حکم بازنشستگی ، دفترچه درمانی زمان شاغلی و یک قطعه عکس
 
2-همسر یا همسران بازنشسته : ارائه اصل شناسنامه و یک قطعه عکس
 
3-فرزندان ذکور زیر 22 سال : ارایه اصل شناسنامه و یک قطعه عکس
 
4-فرزندان اناث : ارائه اصل شناسنامه و یک قطعه عکس
 
5-فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت دانشجو بودن : ارائه اصل شناسنامه ، گواهی اشتغال به تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی معتبر و یک قطعه عکس
 
6-صدور دفترچه برای بستگان بازنشسته مرد (پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، نوه و ...) و بستگان بازنشسته زن (همسر ، فرزند ، پدر و مادر) مستلزم ارائه مدارک و مجوز از واحدهای ذیربط در صندوق های بازنشستگی می باشد.
 
چنانچه مدارک و اطلاعات بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان کامل باشد صدور دفترچه های درمانی در همان روز و با مدت اعتبارهای پیش بینی شده انجام می شود.

 نحوه تجدید دفترچه ، تمدید و صدور دفترچه المثنی :

1-تمدید دفترچه های درمانی
تمدید دفترچه های درمانی که تاریخ اعتبار آن به اتمام رسیده باشد منوط به ارائه اصل دفترچه و اصل شناسنامه های تحت تکفل بازنشسته بوده و در صورتی که فرزندان ذکور بالای 22 سال باشند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از مراکز دانشگاهی ذیربط نیز ضروری می باشد.
2-تجدید دفترچه های درمانی :
 
تجدید دفترچه های درمانی که اوراق آن به اتمام رسیده باشد منوط به ارائه آخرین دفترچه تمام شده و یک قطعه عکس و ارائه مدارکی که در قسمت تمدید دفترچه آمده است نیز ضروری می باشد.

3-صدور دفترچه های المثنی :
 
در صورت مفقود شدن دفترچه های درمانی مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی به شرح ذیل می باشد.
 
-تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی
 
-یک قطعه عکس
 
-مدارکی که در قسمت تمدید دفترچه درمانی آمده است