حق عائله و اولاد
چاپ
افراد تحت پوشش بازنشسته جهت دریافت تسهیلات درمانی، رفاهی و حق عائله و اولاد
واحـد مجـری : دفـاتـر نمـایندگـی
زمان مراجعه : ساعات اداری کلیه روزهای هفته
بجز پنجشنبه،جمعه وایام تعطیل
ارائه درخواست و مشاهده مقررات ودستورالعمل‌های اداری از طریق سایت
www.bazneshaste.com
www.baznaft.ir

افـراد واجـد شرایط
۱- فرزندان پسر تـا سن ۲۰سال و در صورت اشتغـال به تحصیل در سطح دانشگاه، تا سن ۲۵سال با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی.
۲- فرزندان پسر بالای ۲۵سال در صورتی که در سطح کارشناسی و بالاتر مشغول به تحصیل باشند با این شرط که قبل از سن ۲۵سال پذیرفته شده باشند می‌توانند از خدمات درمانی تا پایان تحصیل استفاده نمایند.
۳- فرزندان دخترتا زمانی که ازدواج ننموده و یا مشغول بکار نگردیده‌اند تحت پوشش کارمند بازنشسته بوده و می‌توانند از حق اولاد و تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی بدون محدودیت سنی بهره مند گردند.
۴- فرزندان محجور و از کار افتاده کلی (معلولیت دائم)‌ در صورت ارائه مجوز لازم از کمیسیون عالی پزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت و مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه)‌
۵- پدر و مادر کارمند که در زمان اشتغال تحت تکفل بوده‌اند با ارائه گواهی از امور اداری (کار فرمای مربوطه) و تصویر دفترچه خدمات درمانی یا کارت درمانی. ضمناً کارمند بازنشسته می‌بایست فرزند ذکور ارشد باشد.
۶- در صورت متارکه فرزندان دختر با ارائه درخواست کارمند بازنشسته، تصویر سند طلاق، شناسنامه و جوابیه استعلام از سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان‌های مدنظر.
۷- فرزند دختر درصورت فوت همسر با ارائه درخواست کارمند بازنشسته،‌ گواهی فوت همسر، تصویرشناسنامه و جوابیه استعلام از سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان‌های مدنظر به نام فرزند اناث و همسرمتوفی ایشان.
۸-خواهر یا برادر که در سن کمتر از ۲۰ سال با شرایط کلی کفالت در زمان اشتغال تحت تکفل بازنشسته بوده‌اند.
مقـررات مربوط
۱- مبلغ حق عائله‌مندی توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت هر ساله تعیین می‌گردد.
۲- حق همسر فقط به یک همسر تعلق می‌گیرد و تعدد زوجات موجب افزایش مبلغ نخواهد بود.
۳- در صورت فوت و یا طلاق همسر، حق عائله قطع و قابل پرداخت نخواهد بود.
۴- محدودیتی در ارتباط با پرداخت تعداد کمک هزینه حق اولاد وجود ندارد.
۵- به والدین،خواهر و بردار تحت تکفل کارمند بازنشسته حق عائله و اولاد تعلق نمی‌گیرد.
۶- کلیه افراد تحت تکفل کارمند بازنشسته (‌بیش از یک همسر) می‌توانند از کلیه تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی بهره‌مند گردند.
۷- حق اولاد جهت فرزندان پسر تا سن ۲۰سال پرداخت می‌گردد. و در صورت عدم اشتغال بکار و تحصل تا سن ۲۲سال فقط می‌تواند از خدمات درمانی بهره‌مند گردند.
۸- حق اولاد جهت فرزندان پسر بالای ۲۰سال در صورتیکه در سطح دانشگاه مشغول بتحصیل باشند تا سن ۲۵سال پرداخت می‌گردد . و در صورت اشتغال بتحصیل در سطح کارشناسی و بالاتر می‌توانند پس از سن ۲۵سال فقط از تسهیلات خدمات درمانی بهره‌مند گردند.
۹- حق عائله و اولاد در صورتی به بازنشستگان زن تعلق می‌گیرد که کارمند بازنشسته زن حضانت و سرپرستی و قیمومیت فرزندان خود را عهده‌دار باشد. (با ارائه مدارک مثبته که توسط مراجــع ذیصلاح صادر گردیده) .
مـدارک مورد نیاز
۱- تکمیل فرم مشخصات افراد تحت تکفل
۲- ارائه اصل شناسنامه کارمند و افراد تحت تکفل
۳- ارائه اصل کارت ملی کارمند و افراد تحت تکفل
۴- در صورت داشتن فرزند پسر بالای ۲۰سال که در سطح دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشند. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی به تفکیک.
۵- در صورت داشتن فرزندان معلول و از کار افتاده ارائه مجوزهای اخذ شده از کمیسیون پزشکی بهداشـت درمان صنعت نفت (معلولیت دائم).
۶- در صورت داشتن فرزند مطلقه ارائه تصویر شناسنامه و طلاق نامه و جوابیه استعلام از اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان‌های مدنظر.
۷- ارائه تصویر شناسنامه، گواهی فوت همسر و جوابیه استعلام از اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان‌های مدنظر جهت همسر و ‌خود فرزند دختر که همسرانشان فــوت کرده‌اند .
۸- ارائه نامه امور اداری و تصویر دفترچه خدمات درمانی جهت والدین کارمند بازنشسته.
مدارک مورد نیاز جهت قطع حق عائله و اولاد
توجه : درصورت اسقاط شرایط استحقاق افراد تحت تکفل، به منظور قطع تسهیلات درمانی، رفاهی و حق عائله و اولاد بازنشسته موظف است جهت جلوگیری از بروز مشکلات مالی و اداری آتی با در درست داشتن مدارک مثبته به واحدخدمات اداری دفاترنمایندگی صندوق‌ها مراجعه و مراتب را به اطلاع برساند درغیر این‌صورت مسؤولیت بروز هرگونه مشکل مالی آتی به عهده کارمند می‌باشد. ( اضافه دریافتی بابت حق عائله و اولاد به صورت یکجا از مستمری کارمند کسر می‌گردد.)
۱- جهت قطع حق همسر، ‌ارائه گواهی فوت (‌در صورت فوت)‌ یا ارائه طلاق‌نامه ( ‌در صورت طلاق)‌
۲- جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان دختر در صورت ازدواج، ارائه عقدنامه یا شناسنامه و در صورت اشتغال، نامه امور اداری محل اشتغال با ذکر دقیق تاریخ شروع به کار .
۳- جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان پسر در صورت رسیدن به سن 20 سال و عدم اشتغال به تحصیل در سطح دانشگاه با اعلام کتبی کارمند بازنشسته و ارائه شناسنامه و جهت فرزندان بالای ۲۰سال تا ۲۵سال ارائه گواهی فارغ‌التحصیلی و یا ازدواج و یا اشتغال به کار با ذکر دقیق تاریخ شروع به کار که مهمور به مهر کارگزینی باشد.